8. – 10. 11. 2019

Obsah výuky

 • osvojení písní ze sborníku Podzimní písničky
 • rytmický úvod vyučování na kánon Benedictus qui venit, a další lidové písně, důkladné zažití sudého a lichého metra hrou na tělo a předáváním jablíček
 • procvičování zápisu rytmu,
 • analýza a rytmizovaných říkadel – opakování příště
 • tvorba jednoduchého doprovodu na orffovy nástroje k písním pro děti ze sborníku Žežuličko, kde jsi bylapokračování příště
 • pentatonická melodizace říkadel, 
 • rytmický rozhovor – procvičování v řeči i v tónech hraných a zpívaných v akordu
 • souborová hra ze sborníku Intrády a tance I
 • konstrukce durové stupnice
 • procvičení intervalů, kvintový a kvartový kruh, akord z publikace Hudební praktikum díl I.pokračování příště,
 • zažití kvalit znějících intervalů zůstává na příště
 • důkladné zažití sudého a lichého metra

Doporučení k domácí přípravě

 • příběh na vybrané téma doplněný o hudební doprovod (zůstává z minula)
 • procvičit vytváření intervalů
 • zpaměti naučit posloupnost křížků a béček
 • znovu si doma napsat kvartový a kvintový kruh k ujištění se, že rozumím
 • formulovat otázky z vlastní aplikace naučeného při výce a nejraději je poslat poslat předem
 • zapsat z nahrávky následující rytmizovaná říkadla a poslat je ke korektuře
Říkadla 1
Říkadla 2
Říkadla 3

11. – 13. 10. 2019

Obsah výuky

 • kánonické rozezpívání s rytmickým doprovodem na tělo
 • seznámení účastníků, ozřejmení jejich motivace a očekávání
 • rytmický a melodický element v předškolním provozování hudby
 • práce s textem – rytmizace a její zápis
 • pentatonika, její zákonitosti a specifika
 • zpěv lidových písní s instrumentálním doprovodem

Doporučení k domácí přípravě

 • nastudovat zpěvník Zpívánky I
 • vybrat si říkadlo z Texty k rytmickým a melodickým cvičením a zapsat ho rytmicky v 4/4 a 3/4
 • vytvořit dvouhlasý rytmický rozhovor a zapsat
 • vybrat si říkadlo z „Texty k rytmickým a melodickým cvičením“ a složit k němu pentatonickou, dětem přístupnou, jednoduchou melodii
 • vyprávění s hudebním doprovodem
 • Hudební praktikum I, str. 9, 10 a 11
 • pořídit notový sešit