Tematická osnova seminářů

1) Všeobecná hudební průprava

Rytmika

 • – rytmické hry, hra na tělo, říkadla jako rytmický element
 • – osvojení a zažití teoretických pojmů – doba, takt, metrum, rytmus, tempo, dynamika
 • – rozšíření hudební paměti

Pentatonika

 • – konstrukce, osvojení a zažití ve zpěvu i hře na nástroje
 • – improvizace v pentatonice
 • – melodizace říkadel a básní v pentatonice
 • – vytváření doprovodu na orff. nástroje

Dur – mollová melodika

 • – hlasová, intonační a paměťová cvičení – dvou a třítónová říkadla, říkanky v tónové řadě
 • – předvětí, závětí, hudební perioda a další elementární hudební formy
 • – vícehlasý zpěv – průprava na kánonech a lidovém dvojhlasu, sborové zpívání
 • – elementární variační schopnosti
 • – improvizace nad harmonickým základem
 • – rozšíření hudební paměti

Harmonie

 • – osvojení základních harmonických funkcí a jejich využití
 • – harmonizace dětských a snadných lidových písní
 • – realizace harmonického doprovodu na orff. nástrojích
 • – harmonický doprovod na jiné nástroje – kytara, klavír

Orffovský instrumentář

 • – metodika využití v elementární hudební výchově
 • – osvojení hry na orffovský instrumentář
 • – četba a dešifrace partitur
 • – vytváření vlastních doprovodů k dětským písním a kánonům

2) Rozšiřující hudební kompetence

 • – hra na zobcovou flétnu – postupné rozšiřování dovedností
 • – hra na jiný – nejlépe harmonický hudební nástroj
 • – čtení basového klíče
 • – transponování
 • – schopnost čtení notového zápisu jednoduchých partitur
 • – orientace v dějinách hudby
 • – vhled do antroposof. souvislostí hudby a jejího působení
 • – osvojení hudebního repertoiru k epochovému vyučování na 1. st. WŠ (písničky z pohádek a bajek, starozákonní, starých kulturních epoch etc.)
 • – osvojení hudebního repertoiru pro výroční slavnosti
 • – získání hráčské i pěvecké jistoty při všech hudebních aktivitách, léčba trémy

3) Doplňkové rozvíjející aktivity

Prožitková setkání společně se členy Vokálně – instrumentálního waldorfského ansámblu (VIWA) rozvíjející schopnost spontánního hudebního vyjádření a jistoty ve vokálním i instrumentálním projevu.

Získané dovednosti je pak možné uplatnit při výročních obyčejových slavnostech, při bohoslužbách nebo v doplňkovém programu v památkových objektech.